A STORIA DA PRICISSIUNI
A Prucissiuni du Venneri Santo
GINO BLOISE

LA STORIA DELLA PROCESSIONE
La Processione del Venerdì Santo 

GINO BLOISE

Dialetto Cassanese

Traduzione letterale in Italiano 

A festa granna
du paisi mio
jè u Venneri Santo.
Inti i casi non ci resti nuddi
e da luntoni
venini tanti forestieri.

A matina
ncori i matino
si sentida a trumma 
e pu i tammurri;
puri moni ti feni aggrizzè i carni
picchì sentisi u signi di la morte.
A gente scinni tutta
minza a piazza
e arriti a chiisa
adduvu ncantini i varetti.
Ci su pirsuni
che anu murti i fame
pi si minti da parti
oncunu soldi
pi jì a risponni
ad ncanti di varetti.
Versi i novi a prucissiuni
cuminci chianu chianu
cu a musica
cu canti e prighieri.
Nanti trummi e tammurri
chi grapini a sfileti 
di varette. 
A trummi
a 'ncanti na stessa famigghia:
quiddi i Giorgi
patri e figghi.
Jè nu nuri
pi loro
e si vantini
camminànni nanti 
cummu a rignanti.
A nu passi 
a tiratocca
cu nu suni cupi.
Pu venidi l'angili
du pedi a livi
e pu a guni a guni
l'ati varetti
che ripetini i fatti da passiuni.

U mumenti cchiù belli
iedi ad giruni.
A gente si assetti
supri i muri
o supra l'erivi
o s'adenza di finestri
e di barcuni si Sangiorgio
di Vrichi e l'acqua a stufa.
Jè nu spettaculi
che non ci suni i guoli:
adduri di iuri e di gheriva salivaggia.
Fimmini cu gonni e camicetti
di milli culuri
chi ti jettini nfaccia u ben'i di Dio,
giuvinotti liganti
in cerca di mugghieri
cu i machinetti
pi fotografie:
canti vireci
antichi cumu u nonni:
cussì a prucissioni 
diventa na festi du populi
cu divuziuni
me puri cu na storia vere 
che iedi a storia di nu populi
che ha sufferti tanti 
sutti agrarii e putenti
cu a chiesi che onne capiti nenti.

A mii sta storie
m'a rimesi sempri nanti
e a vugghi scrivi
picchì è impurtante.

Prima da guerra du quinnici
cumi dicini i granni
propii ada prucissiuni
nasciini cuntrasti
cuntri u re e i guvirnanti
chi vuliini a guerre.
E a gente s'a pigghiava 
puri contri priveti e u viscuvoti
che non vidiini u populi chi suffrii.
Quanni c'era a guerre
ieridi propii ada prucissiuni 
chi viniini i strazii chiù granni:
mammi cu a faccia lardieti
cumi a n'eccegomo
che si rascavini e tiravini i capiddi
pi chiedi a grazia pa vita
di figghi inta guerra;
mugghieri chi purtavini catini
pisanti cumi roti di mulini;
giuvineddi che faciini i disciplini
pi ziticiddi che ierini ada guerre,

I cchiù ammirete
suni i disciplini.
Su assei
e tanti
su giuvineddi
cu scarpetti fini
capiddi sciuddigheti
niddi e braccialetti 
gammi diritti
nguainati cu culuri biddi
cum'a peddi caffelatte.
S'ammuccini a faccia
cu i ciddizzi, ma suttu suttu
si fene conosce
(quissi è tuttu!)
picchi nfunni nfunni
u fatti ada sapidi
tuttu u munni,
che ana di ada gente
a cu i vò mali
specie u vicinanzi
u duluri che tenini
e ammuri chi portini
adi ziti e adi mariti.
Tutti grideni cuntre a guerra
tutti pensani che i figghi
di capizzuni e di putenti
suni ada casa loro.
E a gente aspette stu mumenti
pi sfucò l'odio
cuntri i putenti du paisi
o cuntri a monsignuri
che iè d'accordo
e si jette sempre cu i ricchi
chi i mannini 
gugghi grani soldi
pi non suffrì a brutta caristia 
mentre chi u populi
suffrii cumu Cristo ada cruci.
E proprio a Casseni
adduvi c'è da timpi
u Viscuvodi
era neti nu forti muvimenti
cuntra a chisia
che non sapie difendi
u populi gnuranti,
gnuranti cumu u chiamavini
i galantomi
suli picchi non sapiini i leggi e scrivi.

Ma u populino ieridi saputo
e tinii na cultura cchiù veraci
chi jedi a cultur di cu cresci,
e si cerchidi i mezzi
pi si fe capì.
Quanni c'eridi u fasciu
i cosi che aggiu visti
s'ana sapì
pecchì feni parti da storia 
i tutti quanti.
U jurni di Venniri Santi
u populi ieri pripareti
e aspittavi u mumenti
cumu u jurni du giudiziu.

Monsignuri sapii tutto
e u sapiini puri i guvirnanti

Adu cumandu,
suttu u ponti u monico,
faciini tanti riuniuni
i militi e i capiriuni di fascisci
pi vidi cumi aviini
minti a posto
anarchici suvvirsivi e socialisti,
che jisciini cumi a fungi
ada sittini
puri se prime non ci n'ere gunu.
-Stavolta ada prucissiuni
facimi u cunti cu sti pirsuni
che su cuntru u fascio
e i facimi pruvodi u pedi i fichi-.
E cusì u jurni da prucissiuni
assimigghiavi nu jurni i guerre:
militi cu i muschetti,
carbunieri
e tutti n'armamento
cumi si fussini turnoti i farisei
cu i suldoti pi pigghiedi u Nazzarene.
Fino a Pagghialonga
tutti jiidi liscio cumi a nente.
Ma a Sannuminico
cominciavidi u muvimenti
e a paddici, sutt'u palazzi i Tusconi,
a lotti scuoppiavidi all'aria aperta.
Monsignuri non abituoti
a camminedi a pedi pi tant'uri
e a ste diuni pi tutta na jurnoti
lassavidi a prucissiuni
gridanni cuntru u populi gnuranti
chi non capiidi a vera riligiuni.
E sa pigghiavidi cu i militi fascisti
chi non sapiini dumò quatti mbriechi.
Cuminciavi cusì a risistenza
i varetti si firmavini uri e uri
ogni quattri passi
cumi si fussi nu spassi.
I militi gridavini,
amminazzavini a prigiuni,
minavini botti
cu u manganiddi e cu u fucile,
ma a pricissiuni
restava sempre ferma adi giruni.

Nanti trummi e tammurri
jerini i capi ntesta
e dirigiini tutta a risistenza.
Nturni nturni
si riunivi a gente
e minzi nu gruppi di diritti
cantavini a metreflitti
che ieri nu canti di duluri
ma diventava nu canti di vittoria,
pecchì insieme ada passiuni
c'era nu gridi di liberaziuni.
Ada vuci di gommini
rispunniini arriti ada Madonna
i fimmini chi ierini tanti e tanti
ma stritti stritti
chi parieni nu mori
adduvi l'ucchi ierini l'azzurro
e i capiddi l'unni
in movimento.
E a cosa cchiù belli
ieri puri
che ad ogni risposta
si canguavi tuoni
come si fussi na sfida
ada ricerca da vuci
cchiù gaviti e sicura.
St'anni su chiusi
finestri e barcuni
d'a casa i mamma mia
adduvi ogni vota
ni riunivimi tutti 
u Vennirisanti.
E mamma mia
facii ada mmicciùni
i pitticeddi, i graccioffili cu l'uovi,
finucchiu, gacci, luppini
e tanti cosiceddi
cu nu bicchiri i vini.
Dicii a gunu a guni
mentre passavidi a prucisasiuni
che duravidi guri e guri interi
sutti i barcuni:
" Vieni a pigghiè nu muzzichi 
picchì aia ste diuni"
E cusì chioni chioni
si finii cu fe na tavuloti.
Sutti i barcuni
trummi e tammurri sunavini
e u iesi iie vulanni all'aria aperta,
Zi Iacinti cuminciavidi a parledi
feciidi i soliti discursi cuntri u fasci
c'erano parenti che scuppiavini
picchì ierini nciututi i Mussolini,
scuppiavi na liti che non c'era guoli:
i gridi iini cissi
e mamma mia
ii chiudenni i porti e i finestri
pi non fa sente a gente
i minza a via.
Puri dopo che a caduti u fascio
ni riuniimi sempre i venneridii
e faciimi pulitichi gualmente
attaccanni forti a dimocrazia.
Mo mamma mia è morta 
e su chiusi finestra e barcuni
pi lu lutti.
U fuochi iè spenti inta cucina.
Non scinni manchi 
cu a buttigghi i vini
vumi facii na vota
pi ringraziedi amici
che cantavini a metraflitta
vicino a casa
cuni nu signi
di gran rispetto.
Proprio ada stessa ura
gotti iurni goi
quanni a prucissiuni
camminavidi sutti i barcuni
gotti iurni goi dicii l'ultimi paroli
paroli di duluri
pi i malanni.

Muriidi u bene granni di la vita
quiddo che ognuno tene iuntu u core
eri granni,
non li cuntoti l'anni
pi favuri.
Che u duluri
iè sempri di nu modi
e non ci su paroli
pi smanchedi.
Mu vuogghiu teni tutto
iè du mio.
Trummi e tammurri
mo jì sunghi i lutti
passeti cittu cittu
non c'è cchiù
cu mantiniidi a feste
non c'è cchiu
zi Maruzza da Mammena
chi adirizzavidi i vrazzi
e chi tinii 
na parola duci
pi ognuni;
chi ieri a mamma i tutti
di Paddici
e puri di lati vicinanzi.
Stamattina
c'è steti na prudizza
chi m'ha guasteti a chepe:
si cumincidi a parledi di fascisti.
Quattri squatrigghi
anu scritti supri i muri
viva u capi di fascisti
che ha fatti ammazzedi
tanti giuviniddi
e chi tenidi i meni nsanguineti
e u cirividdi chiini di prugetti
pi arruinè l'Italia nata vota.
Parlassi proprii sta prucissiuni
che na visti tanti inti u fasciu
parlassini i varetti da passiuni
chi sani qunat'a custodi
a liberaziuni.
Sti guagliuniddi
non ni sani nienti
e si fani purtodi di lu vinti:
ma jè nu vinti che fe suli struscio
ma jè suli nu strusci 
i scupa nova.
Trummi e tammurri
stati sempri attenti
che a prucissiuni jè u mumento
di fe capidi a cu vo pinzede
che i timpi brutti non poni turnodi.

La festa grande
del paese mio
è il Venerdì Santo.
Dentro le case non ci resta nessuno
e da lontano
vengono tanti forestieri.

La mattina
la mattina ben presto
si sente la tromba
e dopo i tamburi;
persino adesso ti fan venir la pelle d'oca
perché senti il segno della morte.
La gente scende tutta 
in piazza
e dietro la chiesa
dove offrono all'incanto i misteri.
Ci sono persone 
che sono morti di fame
per mettersi da parte
qualche soldo
per rispondere
all'incanto dei misteri.
Verso le nove la processione
comincia piano piano
con musica
con canti e preghiere.
Davanti la tromba ed i tamburi
che aprono la sfilata
dei misteri.
La tromba
la incanta una stessa famiglia
appartenente ai "Giorgi"
padre e figli
è un onore
per loro
e si vantano
camminando davanti
come regnanti.
Ad un passo
la troccola
con un suono cupo.
Segue l'angelo 
dell'orto degli ulivi
e poi ad una ad una 
gli altri misteri
che ripetono i fatti della passione.

Il momento più bello 
è ai gironi.
La gente si siede
sopra i muri
o sopra l'erba
o si affaccia dalle finestre
e dai balconi si San Giorgio
di "Vrichi" e l'Acqua Sulfurea.
E' uno spettacolo
che non ce ne sono uguali;
profumi di fiori e di erba selvaggia.
Femmine con gonne e camicette
di mille colori
che mostrano il ben di Dio,
giovanotti eleganti
in cerca di moglie
con macchinette 
per le fotografie:
canti veraci
antichi come il nonno;
così la processione
diventa una festa del popolo
con devozione
ed anche una storia vera 
che è la storia di un popolo 
che ha sofferto tanto
sotto proprietari terieri e potenti
con la chiesa che non ha capito niente.

A me questa storia
resta sempre davanti
e la voglio scrivere
perché è importante.

Prima della guerra del 1915
come dicono i gli adulti
proprio alla processione
nascevano contrasti
contro il re ed i governanti
che volevano la guerra.
E la gente si adirava 
anche contro i preti ed i vescovati
che non vedevano il popolo che soffriva.
Quando c'era la guerra
era proprio alla processione
che avvenivano gli strazi più grandi:
mamme con il viso insanguinato
come un "ecce homo"
che si graffiavano e tiravano i capelli
per chiedere la grazia per la vita
dei figli in guerra;
moglie che portavano catene
pesanti come le ruote dei mulini;
giovinette che si vestivano da flagellanti
per i fidanzati che erano in guerra,

Le più ammirate
sono le flagellanti.
Sona assai
e tante
sono giovinette
con scarpette fine
capelli sciolti
anelli e braccialetti
gambe diritte
inguainate con colori belli
come la pelle caffelatte.
Si nascondono il viso
con i cappucci, ma sotto sotto
si fanno riconoscere
(questo è tutto!)
perché in fondo in fondo 
il fatto deve saperlo 
tutto il mondo,
che devono dire alla gente
a chi vuol male loro
specie il vicinato
il dolore che hanno
e l'amore che portano
per fidanzati e mariti.
Tutti gridano contro la guerra
tutti pensano che i figli
dei capi e dei potenti
sono a casa loro.
E la gente aspetta questo momento
per sfogare l'odio
contro i potenti
del paese e contro il Vescovo
che è d'accordo
e si schiera sempre dalla parte dei ricchi
che gli portano 
olio, grano, soldi
per non soffrire la brutta carestia
mentre il popolo 
soffre come Cristo in croce.
E proprio a Cassano
dove da tempo c'è
il Vescovato
erano nati forti movimenti
contro la Chiesa
che non sapeva difendere
il popolo ignorante,
ignorante come lo chiamavano 
i galantuomini
solo perché non sapevano leggere e scrivere.

Ma il popolo era istruito 
e ricco di cultura più verace
che è la cultura di chi cresce 
e sa cercarsi i mezzi per 
farsi capire.
Quando c'era il fascismo
le cose che io ho visto 
si devono sapere
perché fanno parte della storia
di tutti quanti.
Il giorno del Venerdì Santo
il popolo era preparato
ed aspettava il momento 
come il giorno del giudizio.

Il Vescovo sapeva tutto 
e lo sapevano anche i governanti.

Al comando,
sotto il ponte del monaco,
facevano tante riunioni
i militi ed i capirioni fascisti
per vedere come 
mettere a posto 
anarchici, sovversivi e socialisti,
che si moltiplicavano come i funghi
alla settina
anche se prima non c'era nessuno.
-Stavolta alla Processione
facciamo i conti con queste persone 
che sono contro il fascismo
e facciamo provar loro l'albero di fichi -.
E così il giorno della processione
assomigliava un giorno di guerra:
militi con i fucili,
carabinieri
e tutto un armamento 
come se fossero tornati i farisei
con i soldati per prendere il Nazzareno.
Fino a Paglialunga
tutto andava liscio come se niente fosse.
Ma a San Domenico
cominciava il movimento
e a "Paddici", sotto il Palazzo dei Toscano,
scoppiava la lotta all'aria aperta.
Il Vescovo non abituato
a camminare a piedi per tante ore
ed a star digiuno per tutta la giornata
lasciava la processione
gridando contro il popolo ignorante
che non capiva la vera religione.
E rimproverava con i militi fascisti
che non erano in grado di 
controllare quattro ubriachi,.
Cominciava così la resistenza
i misteri si fermavano per ore ed ore
ogni quattro passi
come se fosse uno spasso.
I militi gridavano,
minacciavano la prigione,
dando botte
con manganelli e con fucili, 
ma la processione
restava sempre ferma ai gironi.

Davanti la tromba ed i tamburi
erano i capi fila
e dirigevano tutta la resistenza.
Attorno attorno
si riuniva la gente
ed al centro un gruppo di "diritti"
cantavano la madre afflitta
che era un canto di dolore
ma diventava un canto di vittoria,
perchè insieme alla passione
c'era un grido di liberazione.
Alla voce degli uomini
rispondevano dietro alla Madonna
le femmine che erano tante e tante
ma strette strette
che sembravano un mare
dove gli occhi erano l'azzurro
ed i capelli le onde
in movimento.
E la cosa più bella
era anche
che ogni risposta
si cambiava tono
come se fosse una sfida
alla ricerca della voce
più alta e sicura.
Quest'anno sono chiuse 
le finestre ed i balconi
della casa di mia madre
dove ogni volta
ci riunivamo tutti
il Venerdì Santo.
E mamma mia
faceva di nascosto
le frittelle, i carciofi con l'uovo,
finocchi, sedano, lupini
e tante piccole cose
insieme ad un bicchiere di vino.
Diceva ad ognuno
mentre passava la processione
che durava ore ed ore intere 
sotto i balconi:
" viene a prenderti un boccone, 
perché devi stare digiuno?"
E così piano piano
si finiva con una tavolata.
Sotto i balconi
tromba e tamburi suonavano
ed " u jesu" era altisonante,
zio Giacinto cominciava a parlare
faceva i soliti discorsi contro i fascisti
c'erano parenti che scoppiavano
perchè erano fissati per Mussolini,
scoppiava una lite senza eguali:
le grida si sentivano dappertutto
e mia madre
chiudeva porte e finestre
per non far sentire alla gente
che stava fuori.
Anche dopo la caduta del fascismo
ci riunivamo i venerdì
e facevamo politica ugualmente
attaccando forte la democrazia.
Adesso mia madre è morta
e son chiuse finestre e balconi
per il lutto.
Il fuoco è spento in cucina.
Non scendo nemmeno 
con il bottiglione di vino
come facevo una volta 
per ringraziare amici
che cantavano la madre afflitta
vicino a casa mia
come un segno di grande rispetto.
Proprio alla stessa ora
otto giorni oggi
quando la processione 
camminava sotto i balconi
otto giorni oggi dicevo le ultime parole
parole di dolore
per i malanni.

Moriva il bene grande della vita
quello che ognuno tiene dentro il cuore
era grande
non contate gli anni 
per favore,
che il dolore 
è sempre di un modo
e non ci sono parole
per farlo diminuire.
Adesso voglio tener tutto
è mio.
Tromba e tamburi
adesso sono di lutto 
passate zitti zitti
non c'è più 
chi teneva la festa
non c'è più 
zia " Maruzza da Mammena"
che raddrizzava le braccia
e che aveva sempre 
una parola dolce 
per ognuno,
che era la mamma di tutti 
di "Paddici"
ed anche di altri vicinati.
Stamattina
c'è stata una prodezza
che mi ha fatto riflettere;
si comincia a parlare di fascisti.
Quattro ragazzi
hanno scritto sui muri
" viva il capo dei fascisti"
che ha fatto ammazzare
tanti giovanotti
e che ha le mani insanguinate
ed il cervello pieno di progetti
per rovinare l'Italia un'altra volta.
Parlasse questa processione
che ne ha visti tanti nel fascismo
palassero i misteri della passione
che sanno quanto devono custodire 
la liberazione.
Questi giovani
non ne sanno niente
e si fanno trascinar dal vento;
ma è un vento che fa solo rumore
ma è solo rumore della scopa nuova.
Tromba e tamburi
state sempre attenti
che la processione è il momento
di far capire a chi vuol pensare
che i tempi brutti non possono ritornare